slideshow 1

You are here

20 април, 2023

 
РЕГИОНАЛНА ОЦЕНКА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОИТО СРЕЩАТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ОБЩНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА, НЕТОЛЕРАНТНОСТТА, ЕЗИКЪТ НА ОМРАЗАТА И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Покана

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин, на основание чл. 12 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 28.04.2023 г. от 14:00 ч. в гр. Видин, ул. „Бдин“№ 18, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин за 2022 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“- гр. Видин за 2022 г. и определяне и приемане на проектобюджета за 2022 г.;

3. Разни.

10 October 2022

Organisation Drom will launch a new European project in 2023

6 май 2022 г.

Анализ на актуалните държавни документи и стратегии за интеграция на ромите за периода 2021-2030 г.

Савелина Данова, външен експерт

Сдружение „Организация Дром“

 

Pages