slideshow 1

You are here

Равен достъп до жилища за ромите в гр.Видин

Всеки човек има фундаментално право за достъп до жилище, което осигурява възможност за сигурно съществуване и свобода от насилствено освобождаване на жилище. Задача на всяка държава е да гарантира на всички това право, което трябва да се гарантира на всеки гражданин, без значение какви са неговите доходи, етнически произход и т.н.

Съществуват някои принципи, които трябва да бъдат спазвани, когато се говори за фундаменталното право на жилище – напр. наличие на инфраструктура, сигурен дом, достъпност до него, локация и достъпност до мястото  - напр. жилището не трябва да бъде застроено в райони, където има замърсяване или в близост до замърсени райони, които застрашават здравето на хората; културна адекватност (достъпът до жилище трябва да гарантира изразяването на културната идентичност и разнообразие, вкл. запазване на културни ценности и институции).

 

Тези фундаментални принципи са заложени в чл. 25 от универсалната декларация за човешки права, чл. 11 от Международната конвенция на международното споразумение за икономически, социални и културни права, чл. 27 от Конвенцията за правата на детето, чл.5 от Конвенцията за елиминиране на всякакви форми на расиска дискриминация и чл. 14 на Конвенцията за елминирането на всякакви форми на дискриминация срещу жените.

С настоящият проект Сдружение "Организация Дром" ще следи за спазването на тези права в гр. Видин по-отношение на ромските семейства и ще осветли положението на тези, които са пострадали. 

 

Част от проектните дейности включва телевизионно предаване "Часът на юриста",, в което адвокат ще консултира веднъж на всеки два месеца по въпроси, свързани с жилищна политика/жилища за роми.  Телевизионната програма ще се излъчва по ТВ Видин. 

 

 

Проект ,,Равен достъп до жилища за ромите в гр.Видин” (Equal access to housing for Roma in Vidin) се осъществява в партньорство с Български хелзинкски комитет и  е финансиран от Институт “Отворено общество“ – гр. Будапеща, Унгария  (Foundation Open Society Institute (FOSI), a Swiss charitable foundation within the Open Society Foundations (www.opensocietyfoundations.org)