slideshow 1

You are here

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДРОМ" - гр.Видин, на основание чл.12 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 06.03.2019 в 15.30ч. в гр.Видин ул.Бдин, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"-гр.Видин за 2018г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"-гр.Видин за 2018г. и определяне и приемане на проектобюджета за 2019г.;

3. Приемане на нови членове на СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"-гр.Видин;

4. Разни.

При липса на кворум на основание чл.13 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе същия ден в 16.30ч., на същото място и при същия дневен ред.

05.02.2019г.

гр.Видин