slideshow 1

You are here

Правна рамка

 

 

Решение на Министерския съвет № 1 от 5 януари 2012 г. за одобряване на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) и приемане на План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

Текстът на одобрената от Министерския съвет Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

Текстът на приетия от Министерския съвет План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г."

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Приета и провъзгласена с резолюция 217 А (III) на Общото събрание на ООН от 10. 12. 1948 г. Издадена в сборник от международни документи, 1992 г.
Изтегли

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Одобрена от министъра на образованието и науката на 11 юни 2004 г.
Изтегли

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2006 Г.) В сила от 01.01.2004 г.

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства

Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ