slideshow 1

You are here

Покана

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин, на основание чл. 12 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 12.04.2024 г. от 14:00 ч., ул. "Бдин" № 18, гр. Видин при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин за 2023 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“- гр. Видин за 2023 г. и определяне и приемане на проектобюджета за 2023 г.;

3. Разни.

При липса на кворум на основание чл.13 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе същия ден в 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Дата:08.03.2024 г., гр. Видин