slideshow 1

You are here

Равен шанс: достъп до средно образование

Програма „Равен шанс: достъп до средно образование“ на

Фондация "Тръст за социална алтернатива" за 2014-2015г.

 

Програмата има за цел да осигури транспортни карти, учебници и помагала, материали за професионално обучение, и при необходимост, наем за общежитие или квартира.

Критериите за подбор на учениците:

1. Младеж, посещаващ училище, гимназиална степен в VIII – XII клас;

2. Мотивация на ученика;

3. Социално слабо/ бедно семейство;

4. Необходимост ученикът да пътува с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира.

Кандидатите следва да представят в офиса на сдружение „Организация Дром“, следните документи:

1. Копие от бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);

2. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за 2014-2015г. (при смяна на училището);

3. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в програмата;

4. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:

a. Документ/служебна бележка от работното място за доходите за последните 3 месеца;

b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато са регистрирани като безработни/социално слаби; Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи и че не е регистрирано в БТ);

c. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от учител.