slideshow 1

You are here

Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”

Проекта има два основни фокуса – социално включване и създаване на работни места.

Има за цел да интегрира ромите чрез заетост и възможности за развитие в селските райони чрез прилагане на модел, съчетаващ повишаване на уменията за селскостопанска дейност и предприемачество, с финансова подкрепа за ромските семейства.

Проект “Стипендиантска програма за ученици в гимназиална степен“ 2013/2014

Целта на проекта е да подпомогне гимнзисити, които желаят да продължат образованието си но срещат финансови затруднения.

Основните изисквания към кандидатите са:

  • семейството да е с ниски доходи;

  • да имат мотивация да продължат образованието си;

  • да имат добър среден успех от предходната учебна година;

Проектът стартира пилотно за учебната 2011/1012 г. и продължава успешно, като стипендиантите получават безплатен комплект учебници и учебни помагала, и карта за междуградски транспорт.

 

Проект "Равни права за ромите"

Проекта се осъществява с подкрепата на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП цели да:

• подобри информацията и разбирането за права на човека;

• насърчава и защитава основните права на човека;

• ограничи расизма и ксенофобията в българското общество.

Проектът  предоставя безплатна правна помощ и консултации на роми и социално слабите граждани в област Видин.

Проект "Качествено образование за ромските деца от област Видин"

Проекта има за цел да осигури равен достъп до качествено образование на деца от ромски произход и от не ромски произход в интегрираните училища от област Видин, а именно: Белоградчик, Брегово, Дунавци, Димово, Кула  и село Арчар.

Като си поставяме за задача да повишим осведомеността на местните, националните и международните органи за интегрираното и качественото образование на ромските деца.

 Основни задачи:

Pages